Tagged: mount Meru

Thai Mysteries 3

Annotated definitions of Thai words related to, among other things, the esoteric currents of Theravada Buddhism.

กรวิก: นกการเวก; ชื่อภูเขาทิวที่ ๓ ในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ.

Garawik: 1/ the bird-of-paradise (Paradisaeidae); 2/ name of the third range of mountains in the group of seven that surround mount Sumeru (Meru). See Boripan.

กระหมวด: จอมประสาทบนศีรษะช้าง ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญ ๑ ใน ๕ ฐาน อันเป็นที่เกิดของขนช้าง ซึ่งใช้ในการดูลักษณะช้างเผือก, โขมด ก็เรียก.

Gramuat:  the top nerve on an elephant’s head, an important organ included among the five criteria that are used to spot a royal viz. albino elephant and that deal with some birth defect of the elephant’s hair [depigmentation] on the following parts: ear’s hair, tail, back spine, head nerve gramuat, and flanks.

The finding of albino elephants in the forest is deemed, after a story from the Buddha’s life, auspicious and the Thai royalty cares for them, hence their status as ‘royal elephants.’ The Thai name used in the above definition, chang peuak, litteraly means ‘taro elephant,’ from the name of an edible plant (Colocosia esculenta) used in Thai cuisine, which corn flesh is of a bright white color.

กลียุคศักราช: ศักราชที่เริ่มตั้งก่อนพุทธศักราช ๒๕๕๘ ปี.

Kaliyukka-sakarat: ‘Kali Yuga,’ the era of 2,558 years preceding the Buddhist era (which begins with the Lord Buddha’s attaining Nirvana).

กาสัก: นกกายสิทธ์บินมาไม่เห็นตัว เชื่อกันว่า ถ้าได้ขนมันไว้จะหายตัวได้.

Gasak: a magic bird which is invisible when flying. It is believed that if one gets hold of its feathers one acquires the power of invisibility for himself.

คชสีห์: สัตว์ในนิยายมีรูปเหมือนราชสีห์ แต่มีงวงเหมือนช้าง.

Gajasih: the ‘singha elephant,’ a legendary animal that has the body of a singha-lion and an elephant trunk.

จุฬามณี: ปิ่นประดับเพชรนิลจินดา สำหรับปักมวยผมหรือจุกของผู้สุงศักดิ์; มวยพระเกศาของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระจุฑามณี; ชื่อพระธาตุเจดีย์ที่พระอินทร์ทรงสร้างไว้ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สำหรับบรรจุมวยพระเกศาของพระพุทธเจ้า เรียกว่า จุฬามณีเจดีย์, จุฑามณี ก็ว่า.

Tjulamani: 1/ an ornamental hairpin stuck in the bun of high-ranking people; 2/ the name of Lord Buddha’s chignon, also called Tjutamani; 3/ the pagoda built by Indra in the second Heaven (Daowadeung or Indra’s Heaven) to keep Lord Buddha’s chignon.

ฉกามาพจร, ฉกามาวจร: สวรรค์ ๖ ชั้น ได้แก่ ๑. จาตุมหาราช (จาตุมหาราชิกาหรือจาตุมหาราชิก) ๒. ดาวดึงส์ ๓. ยามา ๔. ดุสิต ๕. นิมมานรดี ๖. ปรีนิมมิตวสวัตดี.

Chagamapatjon or Chagamawatjon: the collective name of the six Heavens Tjatumaharat, Daowadeung, Yama, Dusit, Nimmanoradi, and Paranimmittawat-Sawatdi.

Each heavenly abode has its own godly dwellers: the four Great Kings, guardians of the four cardinal directions, and their courts in Tjatumaharat, Indra and his court in Daowadeung, the Deva Suyama in Yama, who fly in the air in vimanas, the Deva Sandusit (and Maitreya the next Buddha) in Dusit, etc. Paranimmittawat-Sawatdi is the most refined state in which one can be born in Samsara.

ชมพูนท, ชมพูนุท: ทอวคำเนื้อบริสุธิ์; ในไตรภูมิกล่าวว่าเกิดที่ใต้ต้นหว้า, ชามพูนท ก็ใช้.

Chompunot or Chompunut: pure gold; in the ancient cosmology book Traiphum it is said to grow under the Java plum tree (tonwa, Syzygium cumini).

ตาลปัตร, ตาลิปัตร: พัดด้ามยาวทำด้วยใบตาลผ้า หรือไหม สำหรับพระไช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ, เดิมทำด้วยใบตาลอย่างเดียว.

Talapat or Talipat: a long, shafted fan made of sugar-palm leaf, cloth, or silk, used by monks in various ceremonies. Formerly it was made of a single palm leaf (hence its name: tal is palm).

ติปิฏกธร: “ที่ประเทศพม่า มีพระภิกษุหลายรูปที่ได้รับสถาปานาเป็นติปิฏกธร ชึ่งแต่ละรูปสามารถทรงจำสาธยามพระไตรปิฏกบาลีได้ครบถ้วนบริบูรณ์ นับตามจำนวนหน้าพิมพ์แบบปัจจุบันฉบับของไทยกว่า ๒๒,๐๐๐ หน้า.” (ธรรมทวิพากย์, ป. อ. ปยุตฺโต)

Tipitakadara: ‘In Myanmar nowadays we can find living examples in several monks on whom the title Tipitakadhara ‘bearer of the Pali Canon,’ has been conferred, who are word-perfect in reciting the entire Pali Canon, which, according to the printed version in Thai script, is well over 22,000 pages in length.’ (Dhamma Bilingualized, Bikkhu P. A. Payutto)

ทักษา: (โหร) เรียกอัฐเคราะห์ หรือดาวพระเคราะห์เฉพาะ ๘ ดวง คือ อาทิตย์ (ประจำทิศอีสาน แทนด้วยเลข ๑) จันทร์ (ประจำทิศบูรพา แทนด้วยเลข ๒) อังคาร (ประจำทิศอาคเนย์ แทนด้วยเลข ๓) พุธ (ประจำทิศทักษิณ แทนด้วยเลข ๔) เสาร์ (ประจำทิศหรดี แทนด้วยเลข ๗) พฤหัสบดี (ประจำทิศประจิม แทนด้วยเลข ๕) ราหู (ประจำทิศพายัพ แทนด้วยเลข ๘) และศุกร์ (ประจำทิศอุดร แทนด้วยเลข ๖) เขียนเป็นแพนภูมิใด้ดังนี้.

Taksa: (Astrology and Horoscopes) collective name of the eight planets or special celestial bodies, that is, the Sun (whose permanent direction is northeast and which is substituted by number 1), the Moon (east, number 2), Mars (southeast, number 3), Mercury (south, number 4), Saturn (southwest, number 7), Jupiter (west, number 5), Rahu (northwest, number 8), and Venus (north, number 6). The taksa can be written down as world divisions as follows (see diagram above).

Those familiar with Hindu astrology have recognized the Navagraha (‘nine abodes’) of which one, Ketu, is missing. Ketu is supposed to be an immaterial body and makes the pair with the other immaterial planet Rahu (here number 8).

นภศูล, นพศูล: เครื่องประดับยอดปรางค์ ทำด้วยโลหะเป็นรูปหอก มีกิ่งเป็นรูปดาบแตกสาขาออกไป ๔ ทิศ.

Nopsun: (from Sanskrit naba shula, ‘sky spear’) an ornament of pagoda tops, made of metal and in the shape of a spear, with branches in the shape of swords pointing in the four directions.

นาคบาศ: บ่วงที่เป็นงู, เป็นชื่อศรของอินทรชิตที่แพลงไปเป็นงู. ในตำนานเล่าว่า นายพรานใช้นาคบาศจับกินรี.

Nakbat: ‘naga noose’, name of one missile weapon of Indrajit (in the Ramayana/Ramakien) that coils as a snake. In the legends, hunters use this weapon to hunt kinaris (see what the latter are here).

There exists in Theravada Buddhism a tradition of interpreting the esoteric meaning of the Ramakien. In contemporary Thailand, they also make amulets with the name nakbat, ringed-shaped naga(s).

นาคปรก: ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่งอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ ๒ วางซ้อนกันบนพระเพลา มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียร, ที่สร้างเป็นแบบขัดสมาธิเพชรก็มี มี ๒ แบบ แบบหนึ่งประทับนั่งสมาธิโดยมีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์ อีกแบบหนึ่งประทับนั่งสมาธิภายในวงขนดพญานาค.

Nakprok: name of a posture of Buddha images in which Lord Buddha is sitting cross-legged (samadi or diamond-samadi posture) with hands upon each other face up and resting on his lap, while the stretched hoods of royal nagas adumbrate his head. Two models exist in fact: one in which the circling coils of the nagas serve as a bench and the other in which Lord Buddha sits inside the circle of the naga coils.

บริภัณฑ์: เรียกภูเขาที่ล้อมเป็นวงกลมเขาพระสุเมรุเป็นชั้น ๆ รวม ๗ ชั้น ว่าเขาสัตบริภัณฑ์.

Boripan: the collective name of the mountains that surround mount Meru in seven ranges is ‘the seven Boripan mountains.’

The names of each of these mountains from closest to farthest from mount Meru are: Yukonton, Isinton, Karawik, Sutasana, Neminton, Wintaka, and Atsakan. The ranges are separated from each other, and mount Meru from Yukonton, by seas called Sitandon.

โบกขรพรรษ: ฝนดุจนำ้ตกลงบนใบบัว ใครยอยากให้เปียกก็เปียก ใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียก.

Bokkarapat: A rain like that falling on a lotus leaf: who wants to be wet gets wet, who does not want to get wet does not.

ปาลิไลยก์: ชื่อป่าแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่, ชื่อช้างซึ่งอยู่ในป่าแห่งนั้น; ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่งในพระอิริยาบถประทับนั่งก้อนศิลา พระบาทวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายขวาวางบนพระชานุ มีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกนำ้ถวาย และลิงถือรวงผึ้งถวาย เรียกว่า ปางพระปาลิไลยค์.

Palilai: 1/ name of a forest where Lord Buddha spent the rainy season; 2/ name of an elephant living in that forest; 3/ name of a posture of Buddha images in which Lord Buddha is represented sitting on a rock, his feet resting on a lotus flower, both hands resting on his knees, while a crouching elephant is offering him a water pot with his trunk and a monkey is holding a honeycomb out.

ปาริฉัตร, ปาริชาต: ต้นไม้สวรรค์ในสวนของพระอินทร์ ถือเป็นต้นไม้ประจำสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, ต้นทองหลาง.

Parichat: a heavenly tree in Indra’s garden, in the second Heaven; (by extension) the coral tree or flame tree (Erythrina).

พรายกระซิบ: ผีพรายที่มากระซิบบอกให้เจ้าของหรือผู้เลี้ยงทราบเหดตุการณ์ต่าง ๆ.

Prai-krasip: a familiar spirit that whispers (krasip) in its owner or caretaker’s ear to unveil the causes of events.

A prai-krasip can be acquired like the object in the picture below, which is a hoon-payon, also a servant spirit, that I acquired in Thailand. My hoon-payon is made of a fragment of human bone as the doll’s belly, a piece of mortuary shroud covering the bone, the hair of a dead person laid down on the doll’s head, takruts, i.e. cylinder amulets usually inscribed with magic formulas, as the limbs, a turquoise stone, carved and painted, as the skull, and red exorcism oil. It was made by Luang Po Somchat of Wat Huay Bong temple in Lopburi province.

พรายตานี: ผีผู้หญิงที่สิงอยู่ในต้นตานี.

Prai-tani: the ghost of a woman who dwells in wild banana trees.

โพง, ผีโพง: ผีชนิดหนึ่ง กล่าวกันว่าชอบกินของสดคาว.

Pong or Pi-pong: a kind of ghost who is said to like eating raw meat.

มหาละลวย: ชื่อมนตร์สำหรับให้คนรักคนหลง.

Mahalaluai: the magic to make one fall in love.

แม่ซื้, แม่วี: เทวดาหรือผีที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ดูแลรักษาทารก.

Me-seu or Me-wi: a god or spirit that is believed to protect newborn babies.

Depending on the day of the week that the baby is born, the baby has a different guardian. The me-seu are therefore seven in numbers. For sunday the spirit is Witjitoramawan, red with a singha head, Monday it is Wannongkran, ivory white with a horse head, Tuesday it is Yaksaborisut (‘Yaksa Pure’), pink with a buffalo head, Wednesday it is Samonlatat, green with an elephant head, Thursday it is Galotuk, light yellow with a deer head, Friday it is Yaknongyao (‘Yaksa Belle’), blue with a cow head, and Saturday it is Ekalai, black with a tiger head. They all wear golden clothes.

แมน: เทวดา เช่น เมืองแมน, พิมานแมน.

Men: a god, for instance in the phrases ‘country of the gods,’ ‘vehicle of the gods’…

มักกะลีผล: ชื่อต้นไม้ในนิยาย มีอยู่ในป่าหิมพานต์ ออกผลเป็นรูปหญิงสาวเปลือยกายห้อยย้อยระย้า ผลเมื่อครบ ๗ วันจะสุกงอมร่วงหล่นและเน่าไป, นารีผล ก็เรียก.

Makkalipon: name of a legendary tree in Himmapan forest, which bears fruits in the shape of naked young women dangling from its branches. After seven days, the fruits are ripe, fall down and rot. Also called naripon.

ศิรประภา: รัศมีที่เปล่งออกมารอบ ๆ ศิรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป.

Siraprapa: halo of beams that radiate from the head of a holy person and of a Buddha statue.

สุเมรุ, สิเนรุ: ชื่อภูเขาซึ่งถือว่าเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์.

Sumeru or Sineru: name of a mountain believed to lie in the Daowadeung Heaven.

หิมพานต์: ชื่อป่าในนิยายตั้งอยู่บนเขาหิมาลัย.

Himmapan: name of a legendary forest believed to lie on the Himalaya.

เหาแ: เคลื่อนที่ไปในอากาศด้วยฤทธิ์.

Ho: To fly or move in the air through magic.

โหงพราย: ผีที่ผู้มีอาคมปลุคเสกไว้ไช้งาน.

Hong-prai: a ghost that a sorcerer conjures to do work for him.

For more definitions, see Thai Mysteries 1 here.

***

Let me now introduce you to a meditation practice of Theravada monks, namely the meditation on the nature of our body. Such booklets as the one I got in a Bangkok temple during a temple fair a few years ago are destined to assist such form of meditation through their pictures. The book’s title is Considerations on the Body and its cover displays an image of the Emaciated Buddha (Pra Pom: look here). It displays photos on which to meditate, together with thoughts of Buddhist philosophy. I enclose a few of these pictures.

March 2017

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Thai Mysteries / ความลึกลับไทย

กาฬาวก. ชื่อช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูล กายสีดํา ช้าง ๑๐ ตระกูล คือ ๑. กาฬาวกหัตถี สีดํา ๒. คังไคยหัตถี สีเหมือนสีน้ำไหล ๓. ปัณฑรหัตถี สีขาวดังเขาไกรลาส ๔. ตามพหัตถี สีทองแดง ๕. ปิงคลหัตถี สีทองอ่อนดั่งสีตาแมว ๖. คันธหัตถี สีไม้กฤษณา มีกลิ่นตัวหอม ๗. มงคลหัตถี สีนิลอัญชัน มีกิริยาท่าทางเดินงดงาม ๘. เหมหัตถี สีเหลืองดั่งทอง ๙. อุโบสถหัตถีสีทองคํา ๑๐. ฉัททันตหัตถี กายสีขาวบริสุทธิ์ดั่งสีเงินยวง แต่ปากและเท้าสีแดง. / “ช้าง ๑๐ หมู่” หรือ ช้าง ๑๐ ตระกูล ในคัมภีร์ไตรภูมิโลกวินิจฉัย ได้แก่ กาฬาวกหัตถี (ช้างดำ) คังไคยหัตถี (ช้างที่เกิดแถบแม่น้ำคงคา) ปัณฑรหัตถี (ช้างเผือก) ตัมพหัตถี (ช้างแดง) ปิงคลหัตถี (ช้างเหลือง) คันธหัตถี (ช้างที่มีกลิ่นหอม) มงคลหัตถี(ช้างที่เดินงาม) เหมหัตถี (ช้างสีเหลืองดั่งทอง) อุโบสถหัตถี (ช้างสีทอง) และ ฉัททันตหัตถี (พญาช้าง). Galawaga. One of the ten families of elephants, namely: 1 Galawaga-Hati (black elephant); 2 Dangkai-Hati (colour like that of running water); 3 Pantara-Hati (silver white); 4 Tamop-Hati (copper); 5 Pingkon-Hati (pale gold, like a cat’s eye); 6 Kanta-Hati (colour of eaglewood, and the elephant emanates a sweet fragrance); 7 Mongkon-Hati (colour of blue pea vine, and its motions are graceful); 8 Hem-Hati (yellow like gold); 9 Ubosot-Hati (golden); 10 Chattan-Hati (pure white like smolten silver, but mouth and feet are red). / Other definition: The ten families of elephants in the Triphum [cosmology scriptures] are: 1 black elephant; 2 elephant born in the Ganges; 3 albino elephant; 4 red elephant; 5 yellow elephant; 6 fragrant elephant; 7 graciously moving elephant; 8 gold-yellow elephant; 9 golden elephant; 10 king of elephants. [As one can see, the two lists are only partially concurring. Furthermore, the first list does not mention any legendary aspect in these elephant families, as if they were applying to real world elephants. Although the colours ascribed to some of these elephants may seem rather odd, the system could well serve to distinguish different skin nuances of elephants from the real world. The second source, however, indicates that these elephants are mythical.]

กิงบุรุษ. สัตว์ชนิดหนึ่งในนิยาย ตัวเป็นม้า หัวเป็นคน แต่ตามคติไทยว่า เป็นอมนุษย์พวกหนึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์ ท่อนล่าง เป็นนก ท่อนบนเป็นคน. Kingburut. A legendary animal having the body of a horse and a human face. In Thai folklore, however, it is a creature with the lower half being of a bird, the upper half of a man, and living in Himmapan forest [the forest surrounding Mount Meru, which is, in Hindu mythology, the sacred mountain at the centre of the universe]. กินนร. อมนุษย์ในนิยาย มี ๒ ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป. Kinnon. A legendary creature of which two different species exist, one being half-bird and half-human (upper part human, lower part bird-like), the other having a man-like appearance and a flying motion with wings and tail. กินรี. กินนรเพศหญิง. Kinari. A female kinnon. [According to some other definitions than those given here, kinnon is the generic name, kinari the female, and kingburut the male.]

แก้วสารพัดนึก. แก้วที่เชื่อกันว่า ถ้าผู้ใดมีอยู่แล้ว นึกอะไรได้อย่างใจ. Keow-Sanpat-Neuk. “Wish crystal,” a magic crystal enabling its owner to realize his or her wishes.

ขษีณาศรพ. ผู้สิ้นกิเลสแล้ว หมายถึง พระอรหันต์ (สก. สิ้นไป + กิเลส). Ka-Si-Nasop. A person beyond desire, i.e. an arahant (awakened), a Buddhist saint. (from Sanskrit: beyond desire).

คันธกุฎี. กุฎีที่มีกลิ่นหอม หมายถึง หมู่กุฎีที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าที่เชตวัน ตัวคันธกุฎีได้สร้างแยกไว้ต่างหาก ส่วนสิ่งก่อสร้างอื่นที่เห็นเด่นชัดเรียกว่า บริเวณคันธกุฎี. Kantakuti. “Perfumed cell”; the cell that was built as a residence for the Buddha in Jetavana (India).

ครุฑี. ครุฑตัวเมีย. Krutee. A female garuda. (The garuda is the legendary birdlike creature that serves as heraldic emblem of Thailand.)

ฉัทันต์. ๑ ชื่อช้างตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูลเรียกว่า ฉัททันตหัตถี กายสีขาวบริสุทธิ์ดั่งสีเงินยวง แต่ปากและเท้าสีแดง. ๒ ชื่อสระใหญ่สระ ๑ ในสระทั้ง ๗ ในป่าหิมพานต์. Chattan. 1 One of the ten families of elephants (see Galawaga). 2 A large pond among the seven ponds of Himmapan forest.

ฉัพพรรณรังสี. รัศมี ๖ ประการ คือ ๑ สีนีละ (สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน คือสีน้ำเงินนั่นเอง) ๒ สีปีตะ (สีเหลืองเหมือนหรดาลทอง) ๓ สีโรหิตะ (สีแดงเหมือนแสงตะวันอ่อน) ๔ สีโอทาตะ (สีขาวเงินยวง) ๕ สีมัญเชฏฐะ (สีแสดเหมือนหงอนไก่) ๖ สีประภัสสร (สีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก). คือสีที่แผ่ออกจากพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า. ธงฉัพพรรณรังสี. ธงศาสนาพุทธ. Chappana-Rangsi. A light of six colours, namely: blue like the flower of the aloes (butterfly pea, blue pea vine), yellow like golden realgar, red like a setting sun, white like a silver plate, orange (“swan’s leg”) like the flower of the Chinese burr or like a chicken comb, and shiny like a crystal. This is the halo emanating from Buddha’s body. Tong-Chappana-Rangsi. “The Six-Colors Beam Flag”: the Buddhist religion’s flag.

ชินาลัย. ที่อยู่ของพระพุทธเจ้า. Chinalay. Abode of the Buddha.

ตบะ. “ความเพียรเครื่องเผาผลาญกิเลส” คือ พิธีข่มกิเลสโดยทรมานตัว. ข้อปฏิบัติ ของพระพุทธศาสนา หมายถึงการทำความเพียรเพื่อกำจัดกิเลสออกจากจิต การรักษาศีล การทำสมาธิ การรักษาธุดงค์ ฯลฯ เป็นตบะทั้งสิ้นความอดทนอย่า. Tapa. “Penance”, i.e. the suppression of desire through physical mortification. In Buddhist religion, it means the evacuation of desire from the mind through the practice of religious precepts, meditation, patience, tudong [taking the road as a form of merit-making and other monk practices], etc.

ทองพระขุน. ขุนเพ็ด, ปลัดขิก,อ้ายขิก. รูปอวัยวะอันเป็นองค์กำเนิดของชาย, รูปของลับของชาย. Tong-Pra-Kun, or Kun-Pet, or Palat-Kik, or Ay-Kik. A carved figure of the masculine genitals [serving as amulet].

ทัณฑิมา. ชื่อนกในพวกสัตว์หิมพานต์ รูปเป็นครุฑถือกระบอง. / ชื่อนกในนิยาย หัวเป็นนกตัวเป็นครุฑ ถือไม้เท้าอยู่ในป่าหิมพานต์. Tantima. A bird in Himmapan forest having the appearance of a garuda holding a club. Other definition: A legendary bird in Himmapan having a birdlike head and the body of a garuda, and holding a staff.

ทางใน. การหยั่งรู้ด้วยพลังจิต โดยปริยายหมายถึงการนึกเดาเอาเอง. Tang-Nai. “The Inner Way,” the foreseeing of things to come through mental exertion; in the figurative sense it means a correct guess.

ทานพ, ทานา. ภูตจำพวกหนึ่ง ซึ่งกล่าวว่าเป็นแทตย์หรืออสูร เป็นศัตรูต่อพวก เทวดา กล่าวว่าเป็นลูกของนางทนุ และพระกัศยป มีจำนวน ๔๐ บ้าง ๑๐๐ บ้าง. Tanop, or Tana. A kind of demons, daityas or asuras, enemies of the devas; they are said to be the offspring of Mother Nang Tanu and Father Pra Katsayop, and number either 40 or 100.

โทหฬะ. ๑ ความปรารถนาของหญิงตั้งครรภ์ ๒ ความแพ้ท้อง. Tohala. 1 Desires of a pregnant woman. 2 Morning sickness (in pregnancy).

ธไนศวรรย์. อิสรภาพเหนือทรัพย์. Tanaisawan. Freedom from riches.

บังสุกุล. เรียกผ้าที่พระภิกษุชักจากศพ หรือที่ทอดไว้หน้าศพ. Bangsukun. The garment worn by a monk, taken from a corpse over which it was laid.

ปลุกผี. นั่งบริกรรมคาถาจนกระทั่งผีลุกขึ้นมาหรือปรากฏกาย เพื่อใช้ให้ไปทําประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา หรือเพื่อลนเอานํ้ามันจากคางผีตายทั้งกลมที่เรียกกันว่า น้ำมันพราย สำหรับดีดให้หญิงหลงรัก. Pluk-Pi. “Call the Ghost,” to recite incantations until a ghost materializes, in order to make it act according to one’s wishes; or to collect oil from the body of a woman who died while in pregnancy, used to make women fall in love.

ปลุกพระ. บริกรรมคาถาเสกพระเครื่องเพื่อให้เกิดความขลัง. Pluk-Pra. “Call the Blessed,” to recite incantations upon an amulet in order to activate its magic.

ไปศาจี. ๑ ภาษาของผี. ๒ เป็นชื่อภาษาหนึ่งในอินเดีย. Paisatjee. 1 The language of ghosts. 2 A certain language in India.

ผีดิบ. ๑ ศพที่ยังไม่ได้เผา. ๒ ผีที่ยังไม่ได้เผา. Pi-Dip. 1 An uncremated body. 2 Ghost of an uncremated body; undead.

พระผอม, หลวงพ่อผอม. พระพุทธเจ้ารูปปางบำเพ็ญทุกรกิริา. Pra-Pom, or Luang-Po-Pom. Emaciated Buddha, a Buddha image showing the Buddha practising self-mortification.

พระรอด. ชื่อพระเครื่องชนิดหนึ่งของลําพูน. Pra-Rot. An amulet of a kind from the province of Lamphun. [This is the only case I know of a geographical origin for a type of amulet.]

พิสมร. เครื่องรางชนิดหนึ่งรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม ร้อยสาย สำหรับป้องกันอันตราย ม้วนร้อยสลับกับตะกรุด. Pitsamon. An amulet in triangle or square form, made of thread, and used to ward off danger. Can be strung together with takrut. [For a definition of the takrut, and of other amulets, see also my Thai-French Glossaire here]

พุทธังกูร. หน่อพระพุทธเจ้า คือผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า. Puttankun. A Buddha child, i.e. a person who will be Buddha in the future.

พุทธันดร. เวลาระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับอีกองค์หนึ่งบังเกิดขึ้น. Puttangon. The time span between one living Buddha and the birth of the next.

มรณภาพ. ความตาย, ตาย (ใช้แก่พระสงฆ์). ex. ชาวพุทธมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่มรณภาพทั้งผ้าเหลือง จะไปเกิดเป็นพระภูมิเจ้าที่. Moranapap. To die, or death (used for monks). Ex. Buddhists believe that monks who die in their yellow robes will be born as guardian spirits (pra-pum).

มหาธาตุ. พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า พระบรมธาตุ หรือ พระบรมสารีริกธาตุ ก็เรียก . เรียกพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมธาตุ ว่า มหาธาตุ. Mahatat. A relic of the Buddha. Shrines or pagodas that enclose such relics are called relics temples (wat-mahatat).

มหาอุจ. ดาวพระเคราะห์ที่ทรงคุณสูงเด่น ทําให้เจ้าดวงชะตามีความเจริญรุ่งเรือง. Mahaoot. A planet that confers eminent benefits and makes one’s fate successful.

เมรุพระบุพโพ. เมรุขนาดน้อย สำหรับถวายพระเพลิงพระบุพโพ (น้ำเหลือง) ส่วนใหญ่จะทำที่วัดมหาธาตุ ฯลฯ (ศัพท์พระราชพิธี) Meru-Bup-Po. A small size crematory that serves to cremate the lymph (“yellow water”), mostly used in relics temples (royal ceremonies vocabulary).

ระลึกชาติ. ระลึกถึงความเป็นไปในชาติก่อน. Raleuk-Chat. “Life-Recall,” to remember former lives.

ลองของ. ทดลองดูว่าเครื่องรางของขลังนั้นจะขลังจริงหรือไม่. Long-Kong. To test whether the power of an amulet is effective or not.

วนัปติ. ไม้ใหญ่, พญาไม้, ผีเจ้าป่า. Wanapa. A big tree. A banyan tree, lit. “king of trees.” A spirit of the forest.

ศรภ, ศรภะ. สัตว์ในนิยาย ถือกันว่า มี ๘ เท้า มีแรงมากกว่าช้างและสิงโต. Sarapa. A legendary animal believed to have eight feet and more strength than the elephant and the lion.

สมผุส, สัมผุส. การคำนวณหาองศาทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับโลกและดาวพระเคราะห์เล็งร่วมกัน. Somput, or Samput. Astrological computation (evaluating conjunctions between the earth and other planets). [Monks practice it.]

สมพงศ์. การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน (โหร) วิธีคํานวณว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่ครองกันมีชะตาต้องกันหรือไม่. / คำนวณวัน เดือน ปีเกิดคู่หญิงชายว่าจะอยู่กินเป็นสุขหรือไม่. Sompong. An astrological practice intended to determine whether a man and woman who are to marry have concurring fates or not. / An astrological examination of the birth dates of future spouses in order to determine whether their home life will be happy. [Monks practice it.]

สะลาบ. ผิวของพิมพ์หล่อพระที่แตกออกเป็นกาบเล็ก ๆ เมื่อความร้อนลดลงกะทันหัน. Salap. Small peels that burst out from the mold of an amulet when heat decreases abruptly.

สาลิกา. ชื่อเครื่องรางชนิดหนึ่ง เป็นตะกรุดดอกเล็กๆ อมไว้ในปาก ว่ามีสรรพคุณทำให้คนรัก. Salika. An kind of amulet, which is a takrut of very small size kept in the mouth and believed to make people fall in love with the owner.

สินี. นางผู้มีเนื้อขาว, นางงาม. Sini. A white-skinned woman, a beautiful woman. [The word “fair” in English conveys same both meanings.]

สุธาสินี. ผู้กินอาหารทิพย์ คือ เทวดา. สุธา. น้ำทิพย์, น้ำอมฤต, อาหารทิพย์. Sutasini. One that eats preternatural viands, i.e. a deva. From Suta. Preternatural water, amrit water, ambrosia.

เสกเป่า. Sek-Pao. “Blow the magic,” to consecrate something by breathing on it after pronouncing a religious formula.

โสสานิกะ. ๑ ผ้าทิ้งไว้ที่ป่าช้า. ๒ ผู้อยู่ในป่าช้า. Sosanika. 1 A garment left in a cemetery. 2 A person living in a cemetery [For example I found ภิกษุโสสานิกะ, a monk].

หงส์. นกในนิยายถือว่าเป็นนกในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม. Hong. A legendary bird of noble lineage, his cry is melodious, and he serves as a vehicle to Brahma. [Has given his name to the swan in Thai language.]

หวอด. ฟองน้ำที่ปลาบางชนิดพ่นไว้สำหรับเก็บไข่. Wot. A nest of clustering bubbles that some species of fishes build by blowing in order to keep their eggs inside. [Known as fish foam.]

แหนง. พิธีทางไสยศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงไม่ได้แต่งงานตลอดไป. Neng. A black magic ceremony intended to prevent a woman from ever marrying.

เหรา. สัตว์ในนิยายมีรูปครึ่งนาคครึ่งมังกร. Hera. A legendary animal, half-naga half-dragon. [The naga is the famous legendary snake of South Asian lore.]

อนงค์. ผู้ไม่มีตัวตน เป็นชื่อกามเทพ เทวดาองค์นี้ถือธนูและศรทำด้วยดอกไม้. Anong. “Incorporeal being,” a name of Kam-Tep, the Love God, represented with a bow and arrows made of flowers.

อนันตริยกรรม. กรรมที่ให้ผลไม่เว้นระยะ คือ กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มี ๕ อย่าง คือ ๑. ฆ่าบิดา ๒. ฆ่ามารดา ๓. ฆ่าพระอรหันต์ ๔. ทําให้พระกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด ๕. ทําให้สงฆ์แตกแยกกัน. Anantriyakam. The five greatest sins, i.e. 1 to kill one’s father; 2 to kill one’s mother; 3 to kill a saint (arahant); 4 to bruise a Buddha’s body [not a common one, I guess]; 5 to make a monk break its vows.

อภิญญา. ความรู้อย่างสูง, ความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนามี ๖ อย่าง คือ ๑. อิทธิวิธิ แสดงฤทธิ์ได้ ๒. ทิพโสต หูทิพย์ ๓. เจโตปริยญาณ รู้จักกำหนดใจผู้อื่น ๔. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ ระลึกชาติได้ ๕. ทิพจักขุ ตาทิพย์ ๖. อาสวักขยญาณ รู้จักทำอาสวะใ. Apinya. “The Highest Forms of Wisdom,” in the Buddhist religion there are six: 1 ability to perform magic deeds; 2 clairaudience; 3 detecting others’ intentions; 4 recalling former lives; 5 second sight or clairvoyance; 6 overcoming desire.

อรหัน. ๑ ชื่อสัตว์ในนิยาย มี ๒ เท้า มีปีกคล้ายนก หัวคล้ายหัวคน. ๒ ผู้วิเศษ. Orahan. 1 A legendary animal having two feet, and wings, and a man-like face. 2 A wizard.

อัมพุชินี. สระบัว,หนองบัว. Ampuchini. A lotus pond.

โอปปาติกะ. ผู้เกิดผุดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ อาศัยอดีตกรรมได้แก่เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสุรกาย อุปปาติกะ ก็เรียก. Oppatika. Creatures born without the intervention of parents, and having no past karma; a name applied to devas, Brahma, hell beasts, evil spirits, and asuras. [Included in the devas are garudas and nagas, of which only some kinds, however, are born oppatika.]

Sources: Mainly Sanook and Longdo online dictionaries. The English transcription of Thai words is my doing, as well as the English translation of definitions. My personal comments are to be found inside the symbols [].

November 2014

This is a supplement to the Thai-French Glossaire here.