Tagged: Thai Buddhism

Thai Buddhist Proverbs IV

More proverbs from Proverbs I Like สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ
by Buddhadasa Bhikkhu พุทธทาสภิกขุ

Many thanks to Ponyo (PonyoThai) for her invaluable help.

For previous entries in this translation series, see Thai Buddhist Proverbs I, II & III

Leklai rainbow bracelet (Source: samulet.com)

*

ถ้อยคำที่ใช้เป็นประโยชน์ จัดเป็นสุภาษิตได้ทั้งนั้น
Every invaluable utterance can be considered a proverb.
.
คำสุภาษิตที่ท่านรุ้สึกว่าตื้นๆ ชืดๆนั่นแหละ อาจจะเป็นเพราะลึกเกินไป สำรับท่านก็ได้
That proverb which you find too simple, maybe it’s because it is too profound for you.
.
จัดเป็นอมตภาษิต เพราะใช้ได้ตลอดกาลนิรันดร
A proverb may be considered immortal because it will always be invaluable.
.
จัดเป็นอมตภาษิต เพราะช่วยให้คนเอาชนะความตายได้ ไม่อย่างใดก็อย่างนึ่ง
A proverb may be considered immortal because it helps people triumph over death one way or the other.
.
สุภาษิตเป็นปกาศิต และลิขสิทธิ์ของธรรมชาติ
Proverbs are sacred words and the copyright of nature.
.
ถ้าท่านเห็นแก่กิน ไม่เท่าไรก็ไม่มีอะไรจะกิน
If you think only about eating, soon you won’t have anything left to eat.
.
ถ้าท่านทำใจให้สงบ ท่านจะพบความสุขที่เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลา
If you know how to put quiet in your heart, you will find cool happiness everywhere. (In Thailand, where the weather can be very hot, coolness has very positive implications.)
.
ถ้าท่านทำดีเพื่อเด่น ก็ถูกเขารุมกันเขม่น แม้จากญาติมิตรของตนเอง
If you do good just for show, no one will like you, not even your relatives and friends.
.
ถ้าท่านหวังพึ่งแต่คนอื่น ก็มีวันที่จะต้องกลืนนำ้ตาตนเอง
If you know nothing but to rely on others, one day you’ll have to swallow your bitter tears.
.
จะจบเกมทั้งหมดทั้งสิ้นของชีวิต ก๊ต่อเมื่อการมองเห็นชีวิต ว่าเป็นของไม่ใช่ตน
You can end that game of life once and for all as long as you see your life as a thing rather than a self.
.
ถ้าท่านหูเบาใจเบา ชีวิตของเราก๊จะเป็นนุ่นปลิวไปตามลม จนตามจับกันไม่หวาดไหว
The life of a gullible person is like cotton fluff in the wind; he or she cannot take hold of it.
.
ถ้าพูดโดยไม่คิด มันจะกลายเป็นพิษกลับมาหาท่าน อย่างสุดที่จะป้องกัน
Thoughtless words will come back at you like poison against which there is no antidote.
.
ถ้าไม่มีความทุกข์แล้ว จะสร้างความสุขขึ้นบนรากฐานอะไร จงขอบใจความทุกข์กันเสียบ้าง
Without the experience of suffering, what measure will you have of happiness? Therefore, give a little appreciation to suffering.
.
ปิดปากให้เป็นใบ้ ไม่พูดจา ดีกว่าเปิดปากไว้นินทาเพื่อนบ้าน ไม่ต้องกลัวใครจะหาว่าเป็นคนโง่คนขลาด
Keeping silent is so much better than gossiping about one’s neighbors, so don’t be afraid of being derided as unintelligent or shy.
.
กินอยู่แต่พอดี แม้ผีจะหัวเราะ ก็ยังดีกว่ากินดีอยู่ดี จนผีกลัว
To eat with moderation, even if a ghost laughs at you, is better than to eat so much as to frighten the ghost.
.
ความกล้าที่ความกลัวหรือความจำเป็นบังคับให้เกิดขึ้น ก็คือความวิกลจริตชนิดหนึ่ง
Born of fear or necessity, courage is a form of madness.
.
เศรษฐีมีเงน จะชั่วช้าสามานย์สักปานใดก็ยังมีคนนับถือ แต่ผีไม่นับถือ แม้ผีเรือนเศรษฐีนั้นก๊ตาม
No matter how much an evil person he shows himself to be in all his doings, a rich man will always find people who respect him. But spirits don’t respect him. Not even the guardian spirit of his house.
.
พูดว่า “ทำบุญเข้าไว้จะได้ไปสวรรค์” ทั้งที่ยังไม่รู้จักเลยว่าบุญและสวรรค์นั้นคืออะไร และจะเป็นไปได้อย่างไร
People keep saying “good deeds lead to heaven” without having the least idea what goods deeds are nor heaven nor how this is possible.
.
ยิ่งทำเด่น ยิ่งถูกคนเขาเขม่น และคอยสมน้ำหน้า เมื่อความเด่นพังทลายลง
The more distinction you achieve, the more people take umbrage at you and wait for the moment of your collapse when they can say “it serves him right.”
.
พี่เกรงกลัวกฎหมาย น้องไม่กลัว ก็เป็นอันว่าคลานตามกันมาเพื่อรับผลต่างกัน
Big brother fears the law, little brother fears it not. Same parents, different results.
.
ผู้ที่สามารถทำสิ่งสำคัญ ให้กลายเป็นสิ่งไม่สำคัญ นั่นแหละคือคนสำคัญที่แท้จริง ซึ่งไม่มีใครรู้จักหรือสนใจ
Someone who knows how to make important things unimportant, here is a really important person. Yet no one knows them nor cares about them.
.
ในสนามกีฬานั่นแหละ มีน้ำใจแห่งความเป็นนักกีฬาน้อยไปกว่าตามถนนหนทางไปเสียอีก ดูให้ดี
There is even less sporting spirit on a sports field than in the street. Pay attention.
.
การฟังความข้างเดียว อย่างดีที่สุดก็ได้ความเพียงครึ่งเดียว หรืออาจไม่ได้ความเสียเลยก็มี
With partiality one at best gets half the thing, and perhaps even nothing at all.
.
ความรู้ครึ่งๆ กลางๆ ทำความเสียหายให้มากกว่าความไม่รู้ มิใช่เสียหายเพียงครึ่งเดียว
Knowing half the story will bring you much more trouble, and not only half so much, than knowing nothing at all.
.
สูเจ้าก็เหมือนใครอื่น ใครอื่นก็เหมือนสูเจ้า ในการที่จะต้องไต่เต้าไปตามผลแห่งกรรมของตน, รู้จักรักกันไว้เถิด
We are all the same in that we all must live according to the law of karma, therefore we must learn to love one another.
.
โจรภัยสิบครั้ง ยังสูญเสียน้อยกว่าอัคคีภัยหนึ่งครั้ง, อัคคีภัยสิบครั้ง ไม่เท่ากิเลสภัยหนึ่งครั้ง
One fire disaster will take you more than ten burglaries, one bad deed is worse than ten fire disasters.
.
ลงโทษคนไม่ผิดหนึ่งคน เสียหายแก่ธรรมะยิ่งกว่าไม่ได้ลงโทษคนผิดร้อยคน
To punish one innocent person is a greater breach of dharma than not to punish one hundred guilty people.
.
เสียใจก็ร้องไห้ ดีใจก็ร้องไห้ เฉยๆก็ร้องไห้ นั้นคือนางฝ้าที่ถูกตะเพิดไล่ลงมาจากสวรรค์
They cry when sad, they cry when happy, they cry when neither sad nor happy: they are angels expelled from heaven.
.
เสียใจก็ด่า ดีใจก็ด่า ไม่มีอะไรก็ด่า คืออสุรกายจอมขลาดจุติมาเกิด
They curse when sad, they curse when happy, they curse when neither sad nor happy: they are reincarnations of cowardly demons.

Thai Mysteries 4

More annotated Thai vocabulary for those interested in supernatural Buddhism, Vedic supernaturalism, the magical arts, and spirituality.

The following entries are classed in Thai alphabetical order. Let us then start without further ado, with the

กุมภัณฑเปรต: เปรตที่มีอัณฑะใหญ่โตมาก.

Kumpantapret: A pret demon with huge testes.

Pret (from Sanskrit preta) are a kind of supernatural beings or demons living in a world of their own not much different from a hell pit (see Abaipum), although they can interfere with human lives in this world in certain circumstances. There exist several typologies of these demons, one of which features the here kumpantapret or ‘elephantiac preta,’ so to speak.

ข้าวตอกดอกไม้: เครื่อวบูชามี่ข้าวตอกและดอกไม้.

Kaotok-dokmai: A religious offering of popped rice and flowers.

เขี้ยวแก้ว: เขี้ยวของพระพุทธเจ้า เรียกว่า พระเขี้ยวแก้ว; เขี้ยวที่งอกอยู่กลางเพดานปากของหนุมาน; เขี้ยวพิษของงู.

Kiao-keo: ‘glass teeth’ 1/ the teeth of Lord Buddha are known as Pra-kiao-keo; 2/ the fangs in monkey god Hanuman’s mouth; 2/ the fangs of any venomous snake.

คนธรรพ์: ชาวสวรรค์พวกหนึ่งจัดเป็นเทพชั้นต่ำ เป็นบริวารท้าวธตรฐ ชำนาญในด้านดนตรีและขับร้อง.

Kontan: the Gandharvas (Sanskrit), a class of inhabitants of the heavenly abodes, counted as minor gods. They form the retinue of Deva Tatarot, one of the four Tjatulokban or Kings of the first Heaven, and are skillful musicians and singers. The spouses of the gandharvas are the apsaras.

ไตรจีวร: ผ้า ๓ ผืนของพระภิกษุซึ่งพระวินัยอนุญาตให้มีไว้ใช้ประจำตัว คือ อันตรวาสก (สบง) อุตราสงค์ (จีวร) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ), ผ้าไตรหรือไตร ก็เรียก.

Trai-tjiwon: the garments that the Vinaya, i.e. that part of the Buddhist Pali Canon that deals with monkhood and its regulations, allows the monks to wear as a rule, namely the antarawasok, covering the lower parts of the body from the waist down (translated as sarong, a Malay word; in Thai: sabong), the utarasang, or the robe itself, and the sangkati, a shawl for the shoulders and chest.

นางไม้: ผีผู้หญิงที่สิงอยู่ตามต้นไม้ใหญ่เช่นต้นตะเคียนเป็นต้น.

Nang-mai: a female spirit that dwells in big trees, such as the thingan or iron wood tree. The nang-mai is a rukkatewada (see that word). The prai-tani (here) is a kind of nang-mai.

เบิกไม้: ก. ทำพิธีเช่นผีป่าหรือรุกขเทวดาก่อนตัดไม้ใหญ่ในป่าสูง.

Beuk-mai: to perform a ceremony to forest spirits (pipa) or rukkatewada (see that word) before falling a big tree in the forest.

ใบพัธสีมา, ใบสีมา, ใบเสมา: แผ่นหินมียอดคล้ายรูปกลีบบัว เป็นเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์.

Baipattasima, Baisima or Baisema: a stela with a top in the shape of a lotus petal and that marks the limits of a Buddhist temple ground.

ปรก: เรียกพระผู้นั่งภาวนาในพิธีปลุกเสกว่า คณะปรก; ซุ้มเล็ก ๆ ที่พระสงฆ์อาศัยในเวลาอยู่ปริวาส.

Prok: (from ‘to cover’) 1/ the name of the sitting, praying monks during a ceremony of consecrating Buddha images or sacred objects is kana-prok (‘the covering team’) (see Puttapisek); 2/ a small arch under which a monk remains confined when he is atoning for the sangkatiset violation of the Vinaya (see Pariwat).

For another use of the word prok, namely nak-prok, see Thai Mysteries 2 here.

ประเจียด: ผ้าลงเลขยันต์ถือกันว่าเป็นเครื่องป้องกันอันตรายได้ ใช้เป็นผ้าผูกคอหรือผูกต้นแขนเป็นต้น.

Pra-tiat: a piece of cloth inscribed with yantras (mystic symbols and diagrams) believed to ward off danger and harm. It is fastened around the neck, the upper arm etc.

ปริวาส: วิธีลงโทษตนเองของพระสงฆ์ที่ทำผิดวินัยต้องอาบัติสังฆาทิเสส คือ กักบริเวณตนเองอยู่ในที่จำกัด.

Pariwat: a penance for the monks guilty of the fault called sangkatiset (most heinous after parachik, which is sanctioned by excommunication) and consisting in confinement (see Prok).

The rules followed by Theravada Buddhist monks are laid down in the Vinaya, which is the second ‘basket’ or treatise of the Pali Canon, a.k.a. ‘The Three Baskets,’ Traipidok in Thai.

พรหมไทย: ที่ดินซึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแก่พรหมณ์และยกเว้นภาษีอากร; ทานอันประเสริฐสุด; ของที่บิดามารดาให้.

Prom-thai: ‘Thai Brahma’ 1/ a piece of land granted to brahmans by the king and exempted from taxation; 2/ a most precious gift; 3/ a parental gift.

พระพุทธสิหิงค์: นามพระพุทธรูปหมายความว่า พระพุทธรูปที่มีท่าทางสง่างามคุจราชสีห์.

Praputtasihing: the name of a Buddha image, which meaning is a Buddha image in the dignified style of a singha-lion (rachasi).

พระยาเทครัว: ชายที่ได้หญิงเป็นภรรยาทั้งแม่ทั้งลูก หรือทั้งพี่ทั้งน้องในคราวเดียวกัน.

Prayatekrua: a man who is married with both mother and daughter or with two sisters.

พุทธาภิเษก: ชื่อพิธีปลุกเสกพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคล โดยมีกลุ่มพระเถระซึ่งเรียกว่า คณะปรก นั่งภาวนาส่งกระแสจิตเพ่งคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่องค์พระหรือวัตถุมงคลนั้น ๆ เพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์.

Puttapisek: name of a ceremony during which incantations are chanted over a Buddha image or sacred object by a group of sitting monks, known in that circumstance as kanaprok, who pay homage and concentrate in order to bestow the virtues of the Triple Gem (Buddha-Dharma-Sangha) upon that image or object and endow it with magical properties.

ภควัม: พระเครื่องรางชนิดหนึ่ง มีพระพักตร์คว่ำและปิดทวารทั้ง ๙ ได้แก่ ตา ๒ หู ๒ จมุก ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑ นับถือกันว่าสามารถขจัดภัยอันตรายทั้งปวงได้.

Pakawam: a class of amulet with a frowning face and the nine openings of the body, namely the two eyes, the two ears, the two nostrils, the mouth, the anus, and the urethra, closed off. It is alleged to dispel any danger or harm completely.

เมฆพัด: ชื่อโลหะสีดำเป็นมันแววเป็นสีออกเขียวคล้ายปีกแมลงทับ เกิดจากการเอาตะกั่วกับทองแดงมาหุงเข้าด้วยกัน แล้วซัดด้วยกำมะถัน, เรียกพระเครื่องที่ทำด้วยโลหะชนิดนี้ว่า พระเมฆพัดหรือพระเนื้อเมฆพัด.

Mekkapat: name of a black shiny metal alloy that emits green glittering reflections like the wings of a bupestris beetle (picture). It is made by cooking lead and copper together, and adding sulphur (this is the short recipe). Amulets made with this metal are known as pra-mekkapat.

รุกขเทวดา: เทวดาที่สิงสถิตอยู่ตามต้นไม้.

Rukkatewada: a spirit that dwells in the trees.

These spirits are supposed to be gandharvas (see that word). The inhabitants of the first Heaven, the closest to our world, are able to travel to and fro between the two places.

รูปพรหม: เทพชั้นพรหมที่มีรูปปรากฏ อาศัยอยู่ในสวรรค์ ๑๖ ชั้นของพรหมโลก.

Ruppaprom: (from Sanskrit rupa-Brahma) a subclass of Brahma gods (Brahmas –plural– are a class of gods) with apparent body and shape, who dwell in sixteen Heavens in the Brahmaloka (abode of the Brahma gods).

ลูกนิมิต: ลูกหินกลม ๆ ขนัดประมาณเท่าบาตร ใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถ.

Luknimit: stone balls approximately the size of alms-bowls embedded in the ground to mark the limits of a Buddhist sanctuary.

เลขยันต์: ตัวเลขที่ประกอบในแผ่นยันต์.

Lek-yan: (from Sanskrit lekka-yantra) a figure that appears on a yantra (magic diagram).

อกไข่ดาว: หน้าอกผู้หญิงที่มีขนัดเล็ก.

Okkaidao: ‘fried-eggs breast,’ a woman’s breast that is flat. (Pfff…)

อกนิษฐ์: รูปพรหมชั้นสุงสุดในพรหม ๑๖ ชั้น.

Akanit: the highest of the ruppaprom gods (see that word) that dwell in sixteen Heavens in the Brahmaloka.

อนาคามี: ผู้ไม่มาสู่กามภพอีก, เป็นชื่อพระอริยบุคคลชั้นที่ ๓ ใน ๔ ชั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรัหันต์.

Anakami: ‘one who does not attend the worlds of sensuality anymore,’ the third stage among the four ‘Arya stages’ (see Ariya) or stages of enlightenment, that is 1/sodaban ‘the first to attain the Dharma Flow or Nirvana’ 2/sakatakami ‘one who attends one world of sensuality’ (these places or worlds of sensuality (kampop) are a religious term that designates a/the abaipum (see that word), b/the human world, but also c/the six heavens that I have enumerated here  – which, by the way, does not mean that places of sensuality in the non-religious sense, across the street, are attended by the sakatakami) 3/anakami, and 4/arahant.

อนุสัย: กิเลสที่แฝงตัวสงบนิ่งอยู่ในสันคาน, กิเลสอย่างละเอียด มี ๗ อย่าง คือ ๑. กามราคะ (ความกำหนัดในกาม) ๒. ปฏิฆะ (ความหงุดหงิด) ๓. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ๔. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ๕. มานะ (ความถือตัว) ๖. ภวราคะ (ความกำหนัดในภพ) ๗. อวิชชา (ความไม่รู้แจ้ง).

Anusai: the seven defects ingrained in human nature, namely 1/gammaraka (lust for sex) 2/patika (the state of irritability, moodiness) 3/titti (false views) 4/witjigicha (hesitation, doubt) 5/mana (arrogance) 6/pawaraka (lust for the world and worldy pursuits) 7/awicha (imperfect knowledge or ignorance).

อบายภูมิ: ภูมิกำเนิดที่ปราศจากความเจริญ มี่ ๔ คือ นรก เปรตวิสัย อสุรกายภูมิ และกำเนิดเดรัจฉาน.

Abaipum: the derelict worlds, that is, the eight hell pits, the world of pret, the world of asuras, and the world of beasts.

อริยะ: เรียกบุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษในพระพุทธศาสนามี่โสดาปัตติมรรคเป็นต้น ว่า พระอริยะหรือพระอริยบุคคล.

Ariya: (Sanskrit: Aryan) in Buddhism, those who achieve the glorious Dharma –enlightenment, merit, cessation of suffering, etc.

อรูปพรหม: เทพในพรหมโลกตามคติพระพุทธศาสนา เป็นจำพวกไม่มีรูป มี ๔ ชั้น, คู่กับ รูปพรหม.

Aruppaprom: (Sanskrit arupa-Brahma) a class of gods in the Brahmaloka according to the Buddhist doctrine. They have no body or appearance. There exist four subclasses of them.

Unlike the rupaprom (see this word), the arupaprom are a distinct Buddhist feature. They are former ascetics with certain meditative powers (see the two following entries: Arupapop, Arupapatjon).

อรูปภพ, อรูปภูมิ: ภพของผู้ที่ได้อรูปฌาน ๔.

Arupapop or Arupapum: the world of those who have got the four arupa-jhanas (or arupa-dhyanas) or formless states of no-mind.

อรูปาพจร, อรูปาวจร: พรหมที่มีรูปเป็นพรหมที่ได้บรรจุอรูปฌาน.

Arupapatjon: a formless Brahma god who ‘encloses’ the four formless jhanas or states of no-mind.

อเวจี: ชื่อนรกขุมหนึ่งในนรก ๘ ขุม เป็นนรกขุมลึกที่สุดสำหรับลงโทษแก่ผู้ที่มีบาปหนักที่สุด.

Awetji: the deepest of the eight hell pits, where the greatest sinners receive their punishment.

อัฐบาน: น้ำคั้นจากผลไม้สำหรับพระภิกษุดื่มหลังเที่ยงไปแล้ว มี ๗ อย่าง คือ น้ำมะม่วง น้ำชมพู่หรือน้ำหว้า น้ำกล้วยมีเม็ด น้ำกล้วยไม่มีเม็ด น้ำมะซาง น้ำลูกจันทน์หรือน้ำองุ่น น้ำเหง้าอุบล น้ำมะปรางหรือน้ำลิ้นจี่, อัฏฐบาน ก็เขียน.

Attaban: ‘the eight juices,’ a fruit juice that a monk is allowed to drink in the afternoon (as an exception to the ban on intussusception in the afternoon for monks), namely mango juice, rose apple or java plum (jambolan) juice, the juice of bananas with seeds, the juice of bananas without seeds, madhuca (Madhuca pierrei) juice, the juice of the fruit of Aglaia silvestris or grape juice, the juice of lotus rhizomes, Marian plum (Bouea burmanica) or litschi juice.

The eight juices are taken from the Vinaya and their names are therefore known in Pali. In the process of translation, some uncertainties have arisen, it seems, as a few of the eight juices can be the juice of either this or that fruit (for instance, Marian plum or litschi, which to my knowledge are not the same). Some people lay down the principle that all fruit juices are allowed in the afternoon, a view that the very word attaban, however, contradicts.

อัษฎมงคล, อัษฏมงคล: สิ่งที่ถือว่าเป็นมงคล ๘ อย่าง คือ ๑. กรอบหน้า ๒. คทา ๓. สังข์ ๔. จักร ๕. ธง ๓ ชาย ๖. ขอช้าง ๗. โคเผือก ๘. หม้อน้ำ.

Atsatamongkon: ‘the auspicious eight’, namely the krop-na (a forehead’s ornament in the shape of kratiang, a Thai design used in carving, consisting of leaves outstretching in two arms), the scepter, the conch shell, the chakra disk or wheel, the three-edged flag tongsamchai, the mahoot’s hook, the albino cow (from Shiva’s cow Nandi), and the cauldron.

อัษฎายุธ, อัษฎาวุธ: อาวุธ ๘ อย่าง คือ ๑. พระแสงหอกเพชรรัตน์ ๒. พระแสงดาบเชลย ๓. พระแสงตรี ๔. พระแสงจักร ๕. พระแสงดาบและเขน หรือดาบและโล่ ๖. พระแสงธนู ๗. พระแสงของ้าวแสนพลพ่าย ๘. พระแสงปืนคาบชุดข้ามแม่น้ำสะโตง, จะอัญเชิญมาถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.

Atsadayut or Atsadawut: ‘the eight weapons,’ namely the diamond spear, the elephant sword (a large sword used to strike from an elephant’s back), the trident, the chakra (a serrated throwing disk), the sword and shield, the bow, the war scythe, and a match-lock gun of old times. They are respectfully presented to the new king during the ceremony of his coronation.

อิทธิปาฏิหาริย์: ฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ หมายถึงการแสดงฤทธิ์ที่เกินวิสัยมนุษย์ทั่วไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ เช่น ดำดิน ล่องหน เหาะ เป็นต้น, เป็นปาฏิหาริย์อย่าง ๑ ในปาฏิหาริย์ ๓ ได้แก่ อิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ และอนุสาสนีปาฏิหาริย์.

Itti-patihan: superpowers beyond the limits of common human nature, such as the power to disappear and be invisible, the power to fly, etc. They are one of the three patihan or miracles, together with atetsana-patihan, wich is to be able to read people’s minds, and anusatsana-patihan, the doctrine (that can persuade people to trust and admire).

อุณาโลม: ขนระหว่างคิ้ว; เครื่องหมายที่เป็นมงคลอย่างหนึ่ง ลักษณะคล้ายเลขเก้าไทย มีรูป [picture] มักใช้เขียนยันต์เพื่อป้องกันภัยหรือเจิมหน้าผากในพิธีทำขวัญนาคเป็นต้น.

Unalom: 1/ hair between the eyebrows; 2/ an auspicious symbol that looks like number 9 in Thai and is written on yantras (magic diagrams) to ward off danger or anointed on the forehead of novices in the tam-kwan-nak ceremony (during which the novices are reminded to be thankful to their parents).

Previous issues of the series are to be found here: Thai Mysteries 1 & 2.

April 2017

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer