Thai Buddhist Proverbs IV

More proverbs from Proverbs I Like สุภาษิตที่ข้าพเจ้าชอบ
by Buddhadasa Bhikkhu พุทธทาสภิกขุ

Many thanks to Ponyo (PonyoThai) for her invaluable help.

For previous entries in this translation series, see Thai Buddhist Proverbs I, II & III

Leklai rainbow bracelet (Source: samulet.com)

*

ถ้อยคำที่ใช้เป็นประโยชน์ จัดเป็นสุภาษิตได้ทั้งนั้น
Every invaluable utterance can be considered a proverb.
.
คำสุภาษิตที่ท่านรุ้สึกว่าตื้นๆ ชืดๆนั่นแหละ อาจจะเป็นเพราะลึกเกินไป สำรับท่านก็ได้
That proverb which you find shallow, maybe it’s because it is too profound for you.
.
จัดเป็นอมตภาษิต เพราะใช้ได้ตลอดกาลนิรันดร
A proverb may be considered immortal because it will always be invaluable.
.
จัดเป็นอมตภาษิต เพราะช่วยให้คนเอาชนะความตายได้ ไม่อย่างใดก็อย่างนึ่ง
A proverb may be considered immortal because it helps people triumph over death one way or the other.
.
สุภาษิตเป็นปกาศิต และลิขสิทธิ์ของธรรมชาติ
Proverbs are sacred words and the copyright of nature.
.
ถ้าท่านเห็นแก่กิน ไม่เท่าไรก็ไม่มีอะไรจะกิน
If you think only about eating, soon you won’t have anything left to eat.
.
ถ้าท่านทำใจให้สงบ ท่านจะพบความสุขที่เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลา
If you know how to put quiet in your heart, you will find cool happiness everywhere. (In Thailand, where the weather can be very hot, coolness has very positive connotations.)
.
ถ้าท่านทำดีเพื่อเด่น ก็ถูกเขารุมกันเขม่น แม้จากญาติมิตรของตนเอง
If you do good just for show, no one will like you, not even your relatives and friends.
.
ถ้าท่านหวังพึ่งแต่คนอื่น ก็มีวันที่จะต้องกลืนน้ำตาตนเอง
If you know nothing but to rely on others, one day you’ll have to swallow your bitter tears.
.
จะจบเกมทั้งหมดทั้งสิ้นของชีวิต ก๊ต่อเมื่อการมองเห็นชีวิต ว่าเป็นของไม่ใช่ตน
You can end this game of life once and for all as long as you see your life as a thing rather than a self.
.
ถ้าท่านหูเบาใจเบา ชีวิตของเราก๊จะเป็นนุ่นปลิวไปตามลม จนตามจับกันไม่หวาดไหว
The life of a gullible person is like cotton fluff in the wind; he or she cannot take hold of it.
.
ถ้าพูดโดยไม่คิด มันจะกลายเป็นพิษกลับมาหาท่าน อย่างสุดที่จะป้องกัน
Thoughtless words will come back at you like poison against which there is no antidote.
.
ถ้าไม่มีความทุกข์แล้ว จะสร้างความสุขขึ้นบนรากฐานอะไร จงขอบใจความทุกข์กันเสียบ้าง
Without the experience of suffering, what measure will you have of happiness? Therefore, give a little appreciation to suffering.
.
ปิดปากให้เป็นใบ้ ไม่พูดจา ดีกว่าเปิดปากไว้นินทาเพื่อนบ้าน ไม่ต้องกลัวใครจะหาว่าเป็นคนโง่คนขลาด
Keeping silent is so much better than gossiping about one’s neighbors, so don’t be afraid of being derided as unintelligent or shy.
.
กินอยู่แต่พอดี แม้ผีจะหัวเราะ ก็ยังดีกว่ากินดีอยู่ดี จนผีกลัว
To eat with moderation, even if a ghost laughs at you, is better than to eat so much as to frighten the ghost.
.
ความกล้าที่ความกลัวหรือความจำเป็นบังคับให้เกิดขึ้น ก็คือความวิกลจริตชนิดหนึ่ง
Courage compelled by fear or necessity is a kind of mental illness.
.
เศรษฐีมีเงน จะชั่วช้าสามานย์สักปานใดก็ยังมีคนนับถือ แต่ผีไม่นับถือ แม้ผีเรือนเศรษฐีนั้นก๊ตาม
No matter how much an evil person he shows himself to be in all his doings, a rich man will always find people who respect him. But spirits don’t respect him. Not even the guardian spirit of his house.
.
พูดว่า “ทำบุญเข้าไว้จะได้ไปสวรรค์” ทั้งที่ยังไม่รู้จักเลยว่าบุญและสวรรค์นั้นคืออะไร และจะเป็นไปได้อย่างไร
People keep saying “good deeds lead to heaven” without having the least idea what good deeds are nor heaven nor how this is possible.
.
ยิ่งทำเด่น ยิ่งถูกคนเขาเขม่น และคอยสมน้ำหน้า เมื่อความเด่นพังทลายลง
The more distinction you achieve, the more people take umbrage at you and wait for the moment of your collapse when they can say “it serves him right.”
.
พี่เกรงกลัวกฎหมาย น้องไม่กลัว ก็เป็นอันว่าคลานตามกันมาเพื่อรับผลต่างกัน
Big brother fears the law, little brother fears it not. Same parents, different results.
.
ผู้ที่สามารถทำสิ่งสำคัญ ให้กลายเป็นสิ่งไม่สำคัญ นั่นแหละคือคนสำคัญที่แท้จริง ซึ่งไม่มีใครรู้จักหรือสนใจ
Someone who knows how to make important things unimportant, here is a really important person. Yet no one knows them nor cares about them.
.
ในสนามกีฬานั่นแหละ มีน้ำใจแห่งความเป็นนักกีฬาน้อยไปกว่าตามถนนหนทางไปเสียอีก ดูให้ดี
There is even less sporting spirit on a sports field than in the street. Pay attention.
.
การฟังความข้างเดียว อย่างดีที่สุดก็ได้ความเพียงครึ่งเดียว หรืออาจไม่ได้ความเสียเลยก็มี
With partiality one at best gets half the thing, and perhaps even nothing at all.
.
ความรู้ครึ่งๆ กลางๆ ทำความเสียหายให้มากกว่าความไม่รู้ มิใช่เสียหายเพียงครึ่งเดียว
Knowing half the story will bring you much more trouble, and not half so much, than knowing nothing at all.
.
สูเจ้าก็เหมือนใครอื่น ใครอื่นก็เหมือนสูเจ้า ในการที่จะต้องไต่เต้าไปตามผลแห่งกรรมของตน, รู้จักรักกันไว้เถิด
We are all the same in that we all must live according to the law of karma; therefore, we must learn to love one another.
.
โจรภัยสิบครั้ง ยังสูญเสียน้อยกว่าอัคคีภัยหนึ่งครั้ง, อัคคีภัยสิบครั้ง ไม่เท่ากิเลสภัยหนึ่งครั้ง
One fire disaster will take you more than ten burglaries, one bad deed is worse than ten fire disasters.
.
ลงโทษคนไม่ผิดหนึ่งคน เสียหายแก่ธรรมะยิ่งกว่าไม่ได้ลงโทษคนผิดร้อยคน
To punish one innocent person is a greater breach of dharma than not to punish one hundred guilty people.
.
เสียใจก็ร้องไห้ ดีใจก็ร้องไห้ เฉยๆก็ร้องไห้ นั้นคือนางฝ้าที่ถูกตะเพิดไล่ลงมาจากสวรรค์
They cry when sad, they cry when happy, they cry when neither sad nor happy: they are angels expelled from heaven.
.
เสียใจก็ด่า ดีใจก็ด่า ไม่มีอะไรก็ด่า คืออสุรกายจอมขลาดจุติมาเกิด
They curse when sad, they curse when happy, they curse when neither sad nor happy: they are reincarnations of cowardly demons.

One comment

  1. Pingback: Thai Buddhist Proverbs V | florent boucharel AD-FREE

Un commentaire ? C'est ici !

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.